Category Archives: Lathalain

Maligalig na Kamusmusan: Ilang Tala sa Likod ng Awit at Guhit ng Sapilitang Paglikas

artikulo ni Michael Alegre
kontribusyong dibuho ni Jayven Villamater
kontribusyong larawan ng Southern Tagalog Exposure (dibuho ng mga Bakwet)

Nagsimulang umawit ang bata sa bidyo: “O, Bakwet, kami po ay bakwet / Mula sa probinsya, pilit na umalis…” Bahagi ng “Rights 1” ang nasabing bidyo na likha ng Southern Tagalog Exposure (STEx), kolektibo ng mga manggagawang pangkultura, aktibista, artista, at alagad ng midya na nakabase sa Timog Katagalugan. Mabilis na kukunot ang noo at ilang segundong hihinto ang mundo ng mga nanonood ng bidyo dahil sa isang salitang tila estranghero sa kanila. Ilang sandali pa’y bigla silang matatawa ngunit mabilis ding matatahimik at mapapaisip nang maintindihan na nila ang ibig sabihin ng salitang inutita o inulit-ulit sa liriko ng awit: Bakwet. Continue reading Maligalig na Kamusmusan: Ilang Tala sa Likod ng Awit at Guhit ng Sapilitang Paglikas